Ekzistojnë tri lloje më të mëdha të sigurimit bujqësorë :

  1. Sigurimi tradicional
  • Rreziqe të caktuara
  • Rreziqe të shumëfishta
  1. Sigurimi indeks
  • Indeksi i rendimentit të zonës
  • Indeksi i bazuar në mot
  • Vdekshmëria e blegtorisë
  • Zjarri pyjor, etj.
  1. Sigurimi i të ardhurave të kulturave