• Minimumi prej 0.2 hektarë tokë në pronësi ose me qira të  kultivuar me mjedër
  •  Një  parcelë  e mbjellë me mjedër duhet të jetë së paku 0.10 ha
  • Fermeri duhet të ketë numrin identifikues të fermës (NIF)
  • Lista e posedimit dhe kopja e planit, në rastin e qirasë – një kontratë e noterizuar apo një  kontratë  në  formatin e Agjencisë  për Zhvillimin e Bujqësisë  – AZHB
  • Konfirmimi nga Banka i llogarisë bankare të aplikuesit/ fermerit
  • Të jetë  shtetas i Republikës së Kosovës
  • Nëse aplikuesi për sigurim është një individ/e, ai/ ajo duhet të jetë së paku 18 vjeç
  •  Aplikuesi për sigurim duhet të ketë paguar detyrimet tatimore
  • Nëse aplikuesi është person juridik, përveç NIF (Numri i Identifikimit të Fermës), kërkohet edhe Certifikata e Regjistrimit të Biznesit dhe Certifikata e Numrit Fiskal